Números Albanés 1 - 100

# Writing your language Writing Reading
0 Cero Zero -
1 Un Një -
2 Dous Dy -
3 Tres Tre -
4 Catro Katër -
5 Cinco Pesë -
6 Seis Gjashtë -
7 Sete Shtatë -
8 Oito Tetë -
9 Nove Nëntë -
10 Dez Dhjetë -
11 Once Njëmbëdhjetë -
12 Doce Dymbëdhjetë -
13 Trece Trembëdhjetë -
14 Catorce Katërmbëdhjetë -
15 Quince Pesëmbëdhjetë -
16 Dezaseis Gjashtëmbëdhjetë -
17 Dezasete Shtatëmbëdhjetë -
18 Dezaoito Tetëmbëdhjetë -
19 Dezanove Nëntëmbëdhjetë -
20 Vinte Njëzet -
21 Vinte e un Njëzet e një -
22 Vinte e dous Njëzet e dy -
23 Vinte e tres Njëzet e tre -
24 Vinte e catro Njëzet e katër -
25 Vintecinco Njëzet e pese -
26 Vinte e seis Njëzet e gjashtë -
27 Vintesete Njëzet e shtatë -
28 Vinteoito Njëzet e tetë -
29 Vinte e nove Njëzet e nëntë -
30 Trinta Tridhjetë -
31 Trinta e un Tridhjetë një -
32 Trinta e dous Tridhjetë e dy -
33 Trinta e tres Tridhjetë e tre -
34 Trinta e catro Tridhjetë e katër -
35 Trinta e cinco Tridhjetë e pesë -
36 Trinta e seis Tridhjetë e gjashtë -
37 Trinta e sete Tridhjetë e shtatë -
38 Trinta e oito Tridhjetë e tetë -
39 Trinta e nove Tridhjetë e nëntë -
40 Corenta Dyzetë -
41 Corenta e un Dyzet e një -
42 Corenta e dous Dyzet e dy -
43 Corenta e tres Dyzet e tre -
44 Corenta e catro Dyzet e katër -
45 Corenta e cinco Dyzet e pesë -
46 Corenta e seis Dyzet e gjashtë -
47 Corenta e sete Dyzet e shtatë -
48 Corenta e oito Dyzet e tetë -
49 Corenta e nove Dyzet e nëntë -
50 Cincuenta Pesëdhjetë -
51 Cincuenta e un Pesëdhjetë e një -
52 Cincuenta e dous Pesëdhjetë e dy -
53 Cincuenta e tres Pesëdhjetë e tre -
54 Cincuenta e catro Pesëdhjetë e katër -
55 Cincuenta e cinco Pesëdhjetë e pesë -
56 Cincuenta e seis Pesëdhjetë e gjashtë -
57 Cincuenta e sete Pesëdhjetë e shtatë -
58 Cincuenta e oito Pesëdhjetë e tetë -
59 Cincuenta e nove Pesëdhjetë e nëntë -
60 Sesenta Gjashtëdhjetë -
61 Sesenta e un Gjashtëdhjetë e një -
62 Sesenta e dous Gjashtëdhjetë e dy -
63 Sesenta e tres Gjashtëdhjetë e tre -
64 Sesenta e catro Gjashtëdhjetë e katër -
65 Sesenta e cinco Gjashtëdhjetë e pesë -
66 Sesenta e seis Gjashtëdhjetë e gjashtë -
67 Sesenta e sete Gjashtëdhjetë e shtatë -
68 Sesenta e oito Gjashtëdhjetë e tetë -
69 Sesenta e nove Gjashtëdhjetë e nëntë -
70 Setenta Shtatëdhjetë -
71 Setenta e un Shtatëdhjetë e një -
72 Setenta e dous Shtatëdhjetë e dy -
73 Setenta e tres Shtatëdhjetë e tre -
74 Setenta e catro Shtatëdhjetë e katër -
75 Setenta e cinco Shtatëdhjetë e pesë -
76 Setenta e seis Shtatëdhjetë e gjashtë -
77 Setenta e sete Shtatëdhjetë e shtatë -
78 Setenta e oito Shtatëdhjetë e tetë -
79 Setenta e nove Shtatëdhjetë e nëntë -
80 Oitenta Tetëdhjetë -
81 Oitenta e un Tetëdhjetë e një -
82 Oitenta e dous Tetëdhjetë e dy -
83 Oitenta e tres Tetëdhjetë e tre -
84 Oitenta e catro Tetëdhjetë e katër -
85 Oitenta e cinco Tetëdhjetë e pesë -
86 Oitenta e seis Tetëdhjetë e gjashtë -
87 Oitenta e sete Tetëdhjetë e shtatë -
88 Oitenta e oito Tetëdhjetë e tetë -
89 Oitenta e nove Tetëdhjetë e nëntë -
90 Noventa Nëntëdhjetë -
91 Noventa e un Nëntëdhjetë e një -
92 Noventa e dous Nëntëdhjetë e dy -
93 Noventa e tres Nëntëdhjetë e tre -
94 Noventa e catro Nëntëdhjetë e katër -
95 Noventa e cinco Nëntëdhjetë e pesë -
96 Noventa e seis Nëntëdhjetë e gjashtë -
97 Noventa e sete Nëntëdhjetë e shtatë -
98 Noventa e oito Nëntëdhjetë e tetë -
99 Noventa e nove Nëntëdhjetë e nëntë -
100 Cen Njëqindë -