Números Armenio 1 - 100

# Writing your language Writing Reading
0 Cero զրո -
1 Un մեկ -
2 Dous երկու -
3 Tres երեք -
4 Catro չորս -
5 Cinco հինգ -
6 Seis վեց -
7 Sete յոթ -
8 Oito ութ -
9 Nove ինը -
10 Dez տասը -
11 Once տասնմեկ -
12 Doce տասներկու -
13 Trece տասներորդ -
14 Catorce տասնչորս -
15 Quince տասնհինգ -
16 Dezaseis տասնվեց -
17 Dezasete տասնյոթ -
18 Dezaoito տասնութ -
19 Dezanove տասնինն -
20 Vinte քսան -
21 Vinte e un քսան -
22 Vinte e dous քսան երկու -
23 Vinte e tres քսաներեք -
24 Vinte e catro քսանչորս -
25 Vintecinco քսանհինգ -
26 Vinte e seis քսանվեց -
27 Vintesete քսան յոթ -
28 Vinteoito քսան ութ -
29 Vinte e nove քսանինը -
30 Trinta երեսուն -
31 Trinta e un երեսուն մեկ -
32 Trinta e dous երեսուն երկու -
33 Trinta e tres երեսուն երեք -
34 Trinta e catro երեսուն չորս -
35 Trinta e cinco երեսուն հինգ -
36 Trinta e seis երեսուն վեց -
37 Trinta e sete երեսուն յոթ -
38 Trinta e oito երեսուն ութ -
39 Trinta e nove երեսուն ինը -
40 Corenta քառասուն -
41 Corenta e un քառասունմեկ -
42 Corenta e dous քառասուներկու -
43 Corenta e tres քառասուներեք -
44 Corenta e catro քառասունչորս -
45 Corenta e cinco քառասունհինգ -
46 Corenta e seis քառասունվեց -
47 Corenta e sete քառասունյոթ -
48 Corenta e oito քառասունութ -
49 Corenta e nove քառասուն ինը -
50 Cincuenta հիսուն -
51 Cincuenta e un հիսունմեկ -
52 Cincuenta e dous Հիսուն երկու -
53 Cincuenta e tres Հիսուն երեք -
54 Cincuenta e catro հիսունչորս -
55 Cincuenta e cinco հիսունհինգ -
56 Cincuenta e seis հիսուն վեց -
57 Cincuenta e sete հիսունյոթ -
58 Cincuenta e oito հիսուն ութ -
59 Cincuenta e nove հիսուն ինը -
60 Sesenta վաթսուն -
61 Sesenta e un վաթսուն մեկ -
62 Sesenta e dous վաթսուն երկու -
63 Sesenta e tres վաթսուն երեք -
64 Sesenta e catro վաթսուն չորս -
65 Sesenta e cinco վաթսուն հինգ -
66 Sesenta e seis վաթսուն վեց -
67 Sesenta e sete վաթսուն յոթ -
68 Sesenta e oito վաթսունութ -
69 Sesenta e nove վաթսունինը -
70 Setenta յոթանասուն -
71 Setenta e un յոթանասուն մեկ -
72 Setenta e dous յոթանասուն երկու -
73 Setenta e tres յոթանասուն երեք -
74 Setenta e catro յոթանասուն չորս -
75 Setenta e cinco յոթանասուն հինգ -
76 Setenta e seis յոթանասուն վեց -
77 Setenta e sete յոթանասուն յոթ -
78 Setenta e oito յոթանասունութ -
79 Setenta e nove յոթանասուն ինը -
80 Oitenta ութսուն -
81 Oitenta e un ութսուն մեկ -
82 Oitenta e dous ութսուն երկու -
83 Oitenta e tres ութսուն երեք -
84 Oitenta e catro ութսունչորս -
85 Oitenta e cinco ութսունհինգ -
86 Oitenta e seis ութսուն վեց -
87 Oitenta e sete ութսուն յոթ -
88 Oitenta e oito ութսուն ութ -
89 Oitenta e nove ութսուն ինը -
90 Noventa իննսուն -
91 Noventa e un իննսուն մեկ -
92 Noventa e dous իննսուն երկու -
93 Noventa e tres իննսուն երեք -
94 Noventa e catro իննսուն չորս -
95 Noventa e cinco իննսունհինգ -
96 Noventa e seis իննսունվեց -
97 Noventa e sete իննսուն յոթ -
98 Noventa e oito իննսուն ութ -
99 Noventa e nove իննսուն ինը -
100 Cen հարյուր -