Números Filipino 1 - 100

# Writing your language Writing Reading
0 Cero Sero -
1 Un Isa -
2 Dous Dalawa -
3 Tres Tatlo -
4 Catro Apat -
5 Cinco Lima -
6 Seis Anim -
7 Sete Pito -
8 Oito Walo -
9 Nove Siyam -
10 Dez Sampu -
11 Once Labing-isa -
12 Doce Dose -
13 Trece Labintatlo -
14 Catorce Labing-apat -
15 Quince Labinlima -
16 Dezaseis Labing-anim -
17 Dezasete Disisyete -
18 Dezaoito Labing-walo -
19 Dezanove Labinsiyam -
20 Vinte Dalwampu -
21 Vinte e un Dalawampung isa -
22 Vinte e dous Dalawampung dalawang -
23 Vinte e tres Dalawampung tatlong -
24 Vinte e catro Dalawampung apat -
25 Vintecinco Dalawampu't limang -
26 Vinte e seis Dalawampung anim -
27 Vintesete Dalawampung pitong -
28 Vinteoito Dalawampung sa walong -
29 Vinte e nove Dalawampung siyam -
30 Trinta Tatlumpu -
31 Trinta e un Tatlumpung isa -
32 Trinta e dous Tatlumpung dalawang -
33 Trinta e tres Tatlumpung tatlong -
34 Trinta e catro Tatlumpung apat -
35 Trinta e cinco Tatlumpung limang -
36 Trinta e seis Tatlumpung anim -
37 Trinta e sete Tatlumpung pitong -
38 Trinta e oito Tatlumpung walong -
39 Trinta e nove Tatlumpung siyam -
40 Corenta Apatnapu -
41 Corenta e un Apatnapung isa -
42 Corenta e dous Apatnapung dalawang -
43 Corenta e tres Apatnapung tatlong -
44 Corenta e catro Apatnapung apat -
45 Corenta e cinco Apatnapung limang -
46 Corenta e seis Apatnapung anim -
47 Corenta e sete Apatnapung pitong -
48 Corenta e oito Apatnapung walong -
49 Corenta e nove Apatnapung siyam -
50 Cincuenta Limampu -
51 Cincuenta e un Limampung isa -
52 Cincuenta e dous Limampung dalawang -
53 Cincuenta e tres Limampung tatlong -
54 Cincuenta e catro Limampung apat -
55 Cincuenta e cinco Limampung limang -
56 Cincuenta e seis Limampung anim -
57 Cincuenta e sete Limampung pitong -
58 Cincuenta e oito Limampung walong -
59 Cincuenta e nove Limampung siyam -
60 Sesenta Sesenta -
61 Sesenta e un Animnapung isa -
62 Sesenta e dous Animnapung dalawang -
63 Sesenta e tres Animnapung tatlong -
64 Sesenta e catro Animnapung apat -
65 Sesenta e cinco Animnapung limang -
66 Sesenta e seis Animnapung anim -
67 Sesenta e sete Animnapung pitong -
68 Sesenta e oito Animnapung walong -
69 Sesenta e nove Animnapung siyam -
70 Setenta Setenta -
71 Setenta e un Pitumpu't isa -
72 Setenta e dous Pitumpu't dalawang -
73 Setenta e tres Pitumpu't tatlong -
74 Setenta e catro Pitumpu't apat -
75 Setenta e cinco Pitumpu't limang -
76 Setenta e seis Pitumpu't anim -
77 Setenta e sete Pitumpu't pitong -
78 Setenta e oito Pitumpu't walong -
79 Setenta e nove Pitumpu't siyam -
80 Oitenta Otsenta -
81 Oitenta e un Otsenta isa -
82 Oitenta e dous Otsenta dalawang -
83 Oitenta e tres Otsenta tatlong -
84 Oitenta e catro Otsenta apat -
85 Oitenta e cinco Otsenta limang -
86 Oitenta e seis Otsenta anim -
87 Oitenta e sete Eighty pitong -
88 Oitenta e oito Otsenta walong -
89 Oitenta e nove Otsenta siyam -
90 Noventa Siyamnapu -
91 Noventa e un Siyamnapung isa -
92 Noventa e dous Siyamnapung dalawang -
93 Noventa e tres Siyamnapung tatlong -
94 Noventa e catro Siyamnapung apat -
95 Noventa e cinco Siyamnapung limang -
96 Noventa e seis Siyamnapung anim -
97 Noventa e sete Siyamnapung pitong -
98 Noventa e oito Siyamnapung walong -
99 Noventa e nove Siyamnapung siyam -
100 Cen Isang daan -